Da bò Italia

Luxfur sử dụng Da bò nhập khẩu Italia, Brazil trong sản xuất nội thất cao cấp

Da bò Luxfur đạt tiêu chuẩn thượng hạng TR1 – Grade A – Class A

Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 11640: Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing

Xem thêm >>>

ISO 5402-1: Leather — Determination of flex resistance — Part 1: Flexometer method

Xem thêm >>>

ISO 105-B02: Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test

Xem thêm >>>

ISO 11644: Leather — Test for adhesion of finish

Xem thêm >>>

ISO 3377-1: Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load — Part 1: Single edge tear

Xem thêm >>>

ISO 17233: Leather — Physical and mechanical tests — Determination of cold crack temperature of surface coatings

Xem thêm >>>

ISO 15700: Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to water spotting

Xem thêm >>>

ISO 4045: Leather — Chemical tests — Determination of pH and difference figure

Xem thêm >>>

European EN 1021 Part 1 and 2

The test sample is exposed to different ignition sources, namely a burning cigarette and butane flame, to examine its burning behavior.

Xem thêm >>>

Nguyên liệu xanh giúp bảo vệ sức khỏe

Da bò Luxfur tuân thủ các quy định sức khỏe nghiêm ngặt từ Chỉ thị của Châu Âu về việc sử dụng  thuốc nhuộm trong quá trình thuộc Da bò (Pentachlorophenol (PCP), Chlorofluorocarbon (CFC), Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF), hợp chất Azo )

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÀ MÁY THUỘC DA  

Công đoạn sản xuất 1:

Công đoạn sản xuất 2:

Công đoạn sản xuất 3:

Công đoạn sản xuất 4:

Công đoạn sản xuất 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top